Statut

Na podlagi Zakona o zavodih (v nadaljevanju: ZZ) ter 6. in 19. člena Akta o ustanovitvi Zavoda za izobraževanje delavcev je Svet zavoda na seji dne 29.6. 2010

sprejel


STATUT
ZAVODA ZA IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV
 

1. člen

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana, Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Center, Trubarjeva cesta 51, 1000 Ljubljana, Območna obrtna zbornica Ljubljana Moste-Polje, Zaloška cesta 147, 1000 Ljubljana in Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Šiška, Pipanova pot 30, 1000 Ljubljana so ustanovile Zavod za izobraževanje delavcev (v nadaljevanju: Zavod).


2. člen

Statut v skladu z zakonom in Aktom o ustanovitvi Zavoda ureja:

 • namen, poslanstvo, cilje in naloge Zavoda,
 • organizacijo Zavoda,
 • organe Zavoda, njihove pristojnosti in način odločanja,
 • druga vprašanja pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje Zavoda.

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje Zavoda, v skladu s statutom.


3. člen

Namen, poslanstvo in cilji Zavoda so izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje, informiranje in spodbujanje izobraževanja delavcev, ki so zaposleni pri delodajalcih s sedežem na območju občin Brezovica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Loški Potok, Medvode, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Velike Lašče, Vodice in Mestne občine Ljubljana in tudi drugih področjih Slovenije, prizadevanje, da bi ti delavci z izobraževanjem, izpopolnjevanjem in usposabljanjem pridobivali temeljna, dopolnilna in funkcionalna znanja in usposobljenost za strokovno in varno opravljanje del in nalog pri svojih delodajalcih, pa tudi razvijanje in bogatenje splošne kulturne ravni navedenih delavcev.


4. člen

Pod pogoji določenimi s Pravilnikom o programih, pogojih in višini kritja stroškov izobraževanja in usposabljanja delavcev imajo delodajalci, ki imajo sedež na območju občin Brezovica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Loški Potok, Medvode, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Velike Lašče, Vodice in Mestne občine Ljubljana in tudi drugih področjih Slovenije in ki Zavodu za vsakega pri njih zaposlenega delavca plačujejo mesečni prispevek v višini, ki je določen v vsakokratnem Sklepu o določitvi prispevka za izobraževanje in pri njih zaposleni delavci, pravice določene s Pravilnikom o programih, pogojih in višini kritja stroškov izobraževanja in usposabljanja delavcev.

Sredstva zbrana s prispevki delodajalcev iz prejšnjega odstavka so namenjena izključno za izobraževanje, usposabljanje, izpopolnjevanje, strokovne ekskurzije, informiranje, splošno kulturno izobraževanje delavcev zaposlenih pri delodajalcih, ki plačujejo prispevek za izobraževanje in za delovanje Zavoda.


5. člen

Zavod v okviru svoje dejavnosti opravlja naslednje naloge:

 • spremlja in obravnava problematiko izobraževanja delavcev v obrti in podjetništvu nasploh in zlasti na območju, za katerega je ustanovljen;
 • spodbuja izobraževanje v obrti in podjetništvu na območju, za katerega je ustanovljen;
 • vodi register delodajalcev, ki Zavodu plačujejo prispevek določen s Sklepom o določitvi prispevka za izobraževanje (v nadaljevanju: uporabniki) in pri njih zaposlenih delavcev;
 • pod pogoji in v obsegu določenem s Pravilnikom o programih, pogojih in višini kritja stroškov izobraževanja in usposabljanja delavcev, delodajalcem, ki plačujejo prispevek določen s Sklepom o določitvi prispevka za izobraževanje, krije stroške izobraževanja in usposabljanja pri njih zaposlenih delavcev;
 • izvaja izobraževanja delavcev;

V okviru in za uresničevanje nalog in pristojnosti iz prejšnjega odstavka tega člena Zavod opravlja zlasti naslednje naloge;

 • aktivno spremlja potrebe po izobraževanju delavcev na območju za katerega je bil ustanovljen ter zagotavlja pogoje za izvajanje izobraževanja;
 • posreduje stališča in predloge ter si prizadeva za sodelovanje z organi lokalnih skupnosti in regionalnih skupnosti pri oblikovanju izobraževalne politike lokalne skupnosti oziroma regije,
 • sodeluje z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami;
 • zagotavlja spoštovanje in ohranjanje tradicije Skladov za izobraževanje, ki so dolga leta vršili poslanstvo izobraževanja delavcev v obrti in podjetništvu na območju za katerega je Zavod ustanovljen;
 • aktivno ali pasivno pomaga uporabnikom pri sodelovanju v raznih postopkih pridobivanja povratnih ali nepovratnih javnih ali mednarodno razpisanih sredstev za izobraževanje delavcev v obrti in podjetništvu;
 • organizira in izvaja za uporabnike in pri njih zaposlene delavce razne oblike ustreznega in kakovostnega izobraževanja in usposabljanja doma in v tujini;
 • organizira in izvaja za uporabnike in pri njih zaposlene osebe in delavce obiske sejmov in razstav doma in v tujini ter obiske in oglede podjetij, ki opravljajo enako ali podobno dejavnost doma ali v tujini;
 • organizira in izvaja razne oblike izobraževanja in usposabljanja zaradi pridobitve ustrezne ali dopolnilne kvalifikacije uporabnikov in pri njih zaposlenih delavcev;
 • če to dopuščajo lastne zmogljivosti (prostorske in/ali kadrovske) in če je to skladno z naravo dejavnosti zavoda proti plačilu prevzame opravo določenih storitev ali odda lastne kapacitete drugim pravnim in fizičnim osebam;
 • zagotavlja prostorske, tehnične in kadrovske pogoje za delo Zavoda in za opravljanje svojih nalog;
 • skladno in v okviru svoje dejavnosti in pristojnosti opravlja še druge naloge izobraževalnega značaja, ki so koristne za delovanje Zavoda ter predstavljajo za Zavod dodatne vire za pridobivanje sredstev za delo Zavoda;

Naloge iz prejšnjega odstavka tega člena opravlja Zavod praviloma sam v okviru oziroma z lastnimi zmogljivostmi (prostorskimi, kadrovskimi in drugimi razpoložljivimi zmogljivostmi).

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena pa lahko, če to dopušča narava dejavnosti Zavod za opravljanje določenih in/ali posameznih nalog, ki so pomembne za širši krog njenih uporabnikov in/ali pomenijo pomemben vir dohodka Zavodu in/ali če to terjajo razlogi racionalnosti in smotrnosti:

 • s soglasjem ustanoviteljev lahko ustanovi pravno osebo,
 • sklene s koncedentom pogodbo o koncesiji za opravljanje koncesionirane dejavnosti,
 • pooblasti za opravo določenih nalog tretjo osebo (pravno ali fizično osebo).


Svet Zavoda najkasneje do 20. decembra tekočega leta sprejme Letni program dela Zavoda za naslednje leto.


Organizacija Zavoda

6. člen

Zavod izvaja svojo dejavnost na sedežu Zavoda.


Svet zavoda

7. člen

Najmanj 2 (dva) meseca pred iztekom mandata članom, ki opravljajo funkcijo članov Sveta zavoda, morajo ustanovitelji Svetu zavoda sporočiti imena članov Sveta zavoda, ki jih v skladu z Aktom o ustanovitvi imenujejo ustanovitelji.

Če ima Zavod več kot eno zaposleno osebo, morajo delavci Zavoda izvoliti svojega predstavnika v Svet zavoda najmanj 2 (dva) meseca pred iztekom mandata članom, ki opravljajo funkcijo članov Sveta zavoda. Svet zavoda lahko sprejme pravilnik, ki bo urejal volitve predstavnika delavcev v Svet zavoda.


8. člen

Funkcija članov Sveta zavoda je častna in neprofesionalna.


9. člen


Svet zavoda deluje na rednih in izrednih sejah.

Seje Sveta zavoda so po potrebi, vendar najmanj enkrat letno. Seje Sveta zavoda sklicuje in vodi predsednik Sveta zavoda, ki ga izmed sebe s tajnim glasovanjem, z večino glasov vseh članov, izvolijo člani Sveta zavoda na prvi seji, v primeru njegove odsotnosti pa član Sveta zavoda, ki ga pooblasti predsednik Sveta Zavoda. Predsednik Sveta zavoda mora sklicati sejo Sveta zavoda na obrazloženo pisno zahtevo 1/3 članov Sveta zavoda ali Direktorja zavoda, najpozneje v 15 (petnajstih) dneh od prejema obrazložene pisne zahteve.

Prvo sejo v novem mandatu skliče predsednik prejšnjega Sveta zavoda, najkasneje 15 (petnajst) dni po izteku mandata prejšnjega Sveta zavoda. V kolikor prve seje predsednik prejšnjega Sveta zavoda ne skliče, jo najkasneje 15 (petnajst) dni po izteku roka navedenega v prejšnjem stavku, skliče najstarejši novoizvoljeni oz. novoimenovani član Sveta zavoda.

Na rednih sejah Svet zavoda odloča o rednih zadevah. Predsednik sveta zavoda mora vabila članom Sveta zavoda in drugim osebam, katerih udeležba na posamezni seji je potrebna ali zaželjena poslati najmanj 8 (osem) dni pred predvidenim datumom seje. Vabilo mora poleg točnega datuma, ure in kraja seje vsebovati tudi dnevni red, priložena pa mora biti tudi vsa dokumentacija, potrebna za obravnavo točk dnevnega reda.

O vseh zadevah, povezanih z dnevno problematiko ali o zadevah, o katerih je potrebno odločati hitro, Svet zavoda odloča na izrednih sejah. Izredno sejo lahko skliče predsednik Sveta zavoda ustno, najmanj 1 (en) dan pred predvideno sejo.

Na sejah Sveta zavoda se piše zapisnik, ki ga podpišeta predsednik Sveta zavoda in zapisnikar. Izvod zapisnika mora predsednik Sveta zavoda v 15 (petnajstih) dneh poslati članom Sveta zavoda, vabljenim osebam, ki so se udeležile seje, pa posreduje zapisnik, v delu, ki se nanaša na tisto točko seje, zaradi katere so bili vabljeni in v kateri so sodelovali. Vsak član Sveta zavoda in vabljena oseba lahko v 8 (osmih) dneh od prejema pisnega odpravka zapisnika predsedniku Sveta zavoda pisno posreduje svoje pripombe ali popravke, predsednik Sveta zavoda pa mora o pripombah ali popravkih obvestiti druge člane Sveta zavoda in vabljene osebe, ki so sodelovale pri obravnavi točke dnevnega reda, na katero se nanašajo pripombe oziroma popravki. Tudi te osebe lahko v roku 8 (osem) dni po prejemu pripomb in popravkov posredujejo svoje pripombe in predloge glede predlaganih sprememb in popravkov, Svet zavoda pa spremembo ali popravo zapisnika obravnava na svoji prvi naslednji redni ali izredni seji. Na sejo, na kateri Svet zavoda obravnava popravo ali spremembo zapisnika, mora predsednik Sveta zavoda povabiti tudi osebe, ki so sodelovale pri točki dnevnega reda, na katero se pripomba ali popravek zapisnika nanaša.
Po izteku rokov iz tega člena velja zapisnik za pravilnega in se uvrsti v knjigo sklepov Zavoda, en izvod pa se posreduje Strokovnemu svetu.

Svet zavoda je sklepčen, če na seji sodeluje najmanj polovica vseh članov Sveta zavoda.

Svet zavoda odloča z večino glasov navzočih članov Sveta zavoda, če zakon, Akt o ustanovitvi Zavoda ali ta statut ne določajo drugače.

Vabljene osebe lahko na seji Sveta zavoda sodelujejo pri razpravljanju, nimajo pa pravice do glasovanja.

Odločitve, za katere je potrebno soglasje ustanoviteljev veljajo od dne, ko je bilo dano soglasje vseh ustanoviteljev.

Svet zavoda lahko z dvotretjinsko večino vseh članov sprejme poslovnik Sveta zavoda, ki natančneje ureja delovanje Sveta zavoda.


10. člen

Člani Sveta zavoda morajo aktivno sodelovati v Svetu zavoda.

V primeru predčasnega prenehanja mandata članu Sveta zavoda se za čas do izteka mandata imenuje nov član po enakem postopku kot je bil imenovan član, ki mu je mandat predčasno prenehal.


11. člen

Poleg pristojnosti določenih z zakonom in Aktom o ustanovitvi Zavoda, ima Svet zavoda še naslednje naloge:

 • sprejema in spreminja Poslovnik Sveta zavoda z 2/3 (dvotretjinsko) večino vseh članov Sveta zavoda,
 • sprejema in spreminja Pravilnik o programih, pogojih in višini kritja stroškov izobraževanja in usposabljanja delavcev z 2/3 (dvotretjinsko) večino vseh članov Sveta zavoda,
 • odloča o vlogah za kritje stroškov izobraževanja in usposabljanja,
 • sprejema in spreminja Sklep o določitvi prispevka za izobraževanje z 2/3 (dvotretjinsko) večino vseh članov Sveta zavoda.


Direktor zavoda

12. člen

Direktor zavoda opravlja svojo funkcijo neprofesionalno.


13. člen

Poleg pristojnosti določenih z zakonom in Aktom o ustanovitvi direktor:

 • je odredbodajalec za Zavod in podpisuje pravne akte, listine, pogodbe in druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje Zavoda,
 • poroča Svetu zavoda o rezultatih dela in o poslovanju,
 • skrbi za izvajanje sklepov Sveta zavoda,
 • opravlja druge naloge po sklepu Sveta zavoda.


Strokovni svet

14. člen


Funkcija članov Strokovnega sveta je častna in neprofesionalna.

Strokovni svet sestavljajo najmanj 3 (trije) člani. Svet zavoda imenuje na predlog Območnih obrtno-podjetniških zbornic, ki delujejo na območju, za katerega je bil ustanovljen Zavod člane strokovnega sveta. Pristojni organ vsake izmed navedenih zbornic lahko Svetu zavoda predlaga po enega člana Strokovnega sveta.


15. člen

Strokovni svet deluje na sejah. Seje so po potrebi, vendar najmanj enkrat letno. Seje Strokovnega sveta sklicuje in vodi predsednik Strokovnega sveta, ki ga izmed sebe s tajnim glasovanjem, z večino glasov vseh članov, izvolijo člani Strokovnega sveta na prvi seji, v primeru njegove odsotnosti pa član Strokovnega sveta, ki ga pooblasti predsednik Strokovnega sveta.

Strokovni svet je sklepčen, če na seji sodeluje najmanj polovica vseh članov Strokovnega sveta.

Strokovni svet odloča z večino glasov navzočih članov.

Člani Strokovnega sveta morajo aktivno sodelovati v Strokovnem svetu.

V primeru predčasnega prenehanja mandata članu Strokovnega sveta, se za čas do izteka mandata imenuje nov član, po enakem postopku kot je bil imenovan član, ki mu je mandat predčasno prenehal.

Svet zavoda lahko z dvotretjinsko večino vseh članov sprejme poslovnik Strokovnega sveta, ki natančneje ureja delovanje Strokovnega sveta.


16. člen

Poleg pristojnosti določenih z zakonom in Aktom o ustanovitvi Zavoda, ima Strokovni svet še naslednje naloge:

 • ugotavlja potrebe in interese delavcev za izobraževanje in v zvezi s tem pripravlja predloge za obravnavo na sejah Sveta zavoda,
 • opravlja druge naloge s področja izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja za katere jo zadolži Svet zavoda,
 • podaja vsebinske predloge pri sprejemanju sprememb Pravilnika o programih, pogojih in višini kritja stroškov izobraževanja in usposabljanja delavcev,
 • daje mnenja o vlogah za kritje stroškov izobraževanja in usposabljanja.


17. člen

V primeru, da bi bilo katero od določil tega statuta v nasprotju z Aktom o ustanovitvi Zavoda ali v nasprotju s pozitivno zakonodajo, se namesto takega določila uporabljajo določila Akta o ustanovitvi Zavoda ali zakona, Svet zavoda pa mora nemudoma, najkasneje pa v 30 (tridesetih) dneh sprožiti postopek za uskladitev spornega določila po postopku predvidenem s tem statutom.


18. člen

Predlog za spremembo statuta ali drugih splošnih aktov Zavoda lahko poda vsak ustanovitelj, Svet zavoda, Direktor zavoda ali Strokovni svet. Obrazložen predlog se v pisni obliki poda pri Svetu zavoda. Svet zavoda najkasneje v roku 8 (osem) dni od prejema, pisni obrazloženi predlog posreduje vsem ustanoviteljem, ki niso predlagatelji. Svet zavoda mora predlog obravnavati na svoji prvi naslednji seji, najkasneje pa v roku 30 (trideset) dni od prejema predloga.

V primeru, da je sprememba vezana na rok, po preteku katerega lahko Zavod zadanejo sankcije ali druge neželjene posledice, mora Svet zavoda roke prilagoditi temu roku in se roki določeni v tem statutu za odločanje o predlogu za spremembo ali uskladitev statuta ali drugega splošnega akta ne uporabljajo. Svet zavoda mora vsakega ustanovitelja na to izrecno pisno opozoriti in navesti, kdaj rok izteče.
Vsak ustanovitelj mora podati odobritev spremembe najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od prejema osnutka predlagane spremembe z obrazložitvijo in sicer v pisni obliki. V primeru, da kateri izmed ustanoviteljev odobritve ne poda v navedenem roku v pisni obliki, se šteje, da soglasje ni dano.

19. člen

Za spremembe drugih splošnih aktov Zavoda izrecno soglasje ustanoviteljev ni potrebno, če to ni izrecno določeno s tem statutom in Svet zavoda na morebitno mnenje ustanovitelja ni vezan.

20. člen

Statut in spremembe statuta ter drugih splošnih aktov zavoda sprejema Svet zavoda s kvalificirano absolutno večino članov Sveta zavoda, to je z 2/3 (dvotretjinsko) večino vseh članov Sveta zavoda, po postopku, določenem s tem statutom.

21. člen

Ta statut stopi v veljavo, ko ga sprejme Svet zavoda in vsi ustanovitelji podajo soglasje. Pisna soglasja vseh ustanoviteljev predstavljajo sestavni del tega statuta.


V Ljubljani, dne 29.6.2010
 

SOGLASJE USTANOVITELJEV:

Upoštevaje določila prvega odstavka 46. člena Zakona o zavodih in prve alinee 6. člena Akta o ustanovitvi Zavoda za izobraževanje delavcev z dne 10.09.2008, ustanovitelji Zavoda za izobraževanje delavcev, podajajo soglasje k sprejemu tega Statuta Zavoda za izobraževanje delavcev.

Ustanovitelji:
1) Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Andrej Stritar, predsednik

 

2) Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Center, Trubarjeva 51, Ljubljana, ki jo zastopa Anton Dremelj, predsednik

 

3) Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Moste-Polje, Zaloška 147, Ljubljana, ki jo zastopa Dušan Kravos, predsednik

 

4) Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Šiška, Pipanova pot 30, 1210 Ljubljana Šentvid, ki jo zastopa Janez Kunaver, predsednik
 

E-novice

Prijavite se na naše e-novice in enkrat na mesec vas bodo v Vašem elektronskem predalu čakale sveže novice.

Izdelava kABI d.o.o.

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Zavod ZID